General

Project № BG-RRP-3.004-1113-C01

Номер на Проект: BG-RRP-3.004-1113-C01

 

Наименование: „Технологична модернизация в предприятието“

 

Обща стойност: 1 404 000,00 лв., от които 699 192,00 лв. размер на безвъзмездната финансова помощ

 

Главна цел на проекта е да се създадат условия за устойчив икономически растеж и развитие на „СТС Холдинг груп“ ООД, основаващи се на високо равнище на вътрешно-фирмена дигитализация за разширяване на производствения капацитет, както и на неувреждане качеството на околната среда.

 

Специфични цели на проекта:

– Да се подобри производственият процес, чрез внедряване на съвременни цифрови технологии за увеличаване на автоматизацията, което ще скъси веригата на изработка на козметичните продукти и ще повиши степента на сложност и качеството им;

– Да се подобри ресурсната ефективност и ефикасност на производството като се оптимизира разходната норма на влаганите в производството суровини и материали и респективно – производственото време, чрез закупуване на 5 бр. ДМА, които не нанасят значителни вреди на околната среда и са с висок дигитализационен индекс;

– Да се насърчи прехода към иновативна и интелигентна икономическа трансформация, и да се възстанови икономическия потенциал на „СТС Холдинг груп“ ООД от периода преди COVID-19 пандемията, чрез автоматизиране и цифровизиране на производствените процеси;

Планираната дейност за постигане на посочените цели е „Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“, която ще се осъществи чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на 5 бр. високо-производителни, дигитализирани и еколого-щадящи ДМА.

 

Място на изпълнение: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ №63а.

 

Начало: 02.05.2023 г.

Край: 02.05.2024 г.

 

Тази публикация е във връзка с изпълнението на Проект №BG-RRP-3.004-1113-C01 „Технологична модернизация в предприятието“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на „Национален план за възстановяване и устойчивост”, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СТС Холдинг груп“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и СНД.